เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล NISSEI DM-3000

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

DM-3000 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล แสดงผลโดยใช้จอดิจิตอล แทนการใช้สารปรอท แต่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องวัดความดันที่ใช้ร่วมกับหูฟัง สามารถวัดค่า Systolic Diastolic และ pulse ได้ ทั้งยังสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ทั้งแบบ Manual และ Auto มี Memory ในตัว พร้อมแบตเตอรี่

Automatic Blood Pressure Monitor

DM-3000 is a blood pressure monitor on which digital column display is adopted to substitute mercury column on standard auscultatory shpygmomanometer. For measurement of systolic diastolic and pulse. Automatic or manual measurement can be selected.