เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ทางลมหายใจ และวัดออกซิเจน

เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ทางลมหายใจ และวัดออกซิเจน

เครื่อง MC-600 ใช้วัด SpO2 โดยใช้โพรบหนีบนิ้วและ EtCO2 ผ่านลมหายใจออกโดยเป่าลมหายใจเพียง 6 ครั้้งเท่านั้น วัดค่าได้แม่นยำเทียบเท่ากับวิธีวัด CO2 อื่นๆ

NISSEI Capnograph/Pulse Oximeter

The MC-600 can easily measure SpO2 through finger probe and EtCO2 through exhalation simply by holding the mouthpiece in your mouth and repeating breathing 6 times. Highly accurate measurement compared by the other measurement.